Infrastructuur

infranachtgesneden

In bestaande infrasystemen ontstaan knelpunten op het gebied van doorstroming of bereikbaarheid. Bovendien nemen door veroudering veiligheid, functionaliteit en betrouwbaarheid af. Het verbeteren van onze infrastructuur is daarom aan de orde van de dag. Het gaat om (grootschalige) reconstructies, vervanging van wegen, bruggen of voorzieningen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.  

Het realiseren van verbeteringen in bestaande infrasystemen is geen eenvoudige opgave. Enerzijds door de uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen. Anderzijds door de groeiende omvang van projecten en het multidisciplinaire karakter. VIA CERTE is uw partner bij het verbeteren van bestaande infrastructuur.

Wij werken pragmatisch, op basis van een integrale aanpak en een doordachte uitvoering. Zo leggen we vroegtijdig de nulsituatie vast en voeren snel onderzoeken uit naar de effecten op mens, milieu, ecologie en water. Bij voorkeur aan het begin van het ontwerpproces of de engineering, om zo risico’s en raakvlakken vroegtijdig in beeld te hebben en daardoor beheersbaar te maken.

Van daaruit ontwikkelen wij een doordachte strategie voor de uitvoering, gericht op optimale bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en bouwlogistiek. Een strategie die eenvoudig is te vertalen naar een projectspecifiek en werkbaar maatregelenpakket. Dit om de verbeteringen voortvarend en kosteneffectief te realiseren.