Hoe we werken

Impact maken op de inhoud

We maken impact door verfrissend en verbindend te zijn op de inhoud. Voor ons staat daarom altijd de inhoud voorop. Het proces is daarin volgend. Dat zorgt ervoor dat we samen resultaten boeken, kansen verzilveren, onzekerheden wegnemen of innovaties succesvol doorvoeren. Activerend leiderschap, realistische concepten, doordachte contracten en een meewerkende context vormen daarin onze vier leidende principes

Verfrissend en Verbindend door:

 • Het grondig analyseren en praktisch oplossen van technische, financiële en organisatorische uitdagingen.
 • Het inhoudelijk integeren van disciplines zoals civiele techniek, bouwkunde, stedebouw en ondergrondse infrastructuur.
 • Juridische spelregels zoals de nieuwe omgevingswet, het bouwrecht en contractenrecht omzetten in praktische realiteit.
 • Samenwerkingen organisch laten groeien door mensen, organisaties en processen in beweging te brengen.
 • Projecten en transities gecontroleerd laten verlopen door het proces continue te (laten) voeden met de juiste inhoud.

"Durf vraagtekens te zetten bij het vanzelfsprekende"

Remco Pouwels is de oprichter van VIACERTE. Hij is een optimist en positief kritische denker. Door vraagtekens te zetten bij het vanzelfsprekende dringt hij door tot de kern. Hierdoor is hij in staat om voor iedere uitdaging een originele oplossing met impact te creëren.

.1

Activerend leiderschap

Het activeren van mensen, middelen en het verborgen potentieel.

.2

Realistische concepten

Ideeën, initiatieven en plannen omzetten in haalbare realiteit. 

.3

Doordachte contracten

Afspraken, eisen en voorwaarden eenduidig vastgelegd. 

.4

Meewerkende context

Grip op de inhoud van procedures, raakvlakken en besluitvorming. 

Benieuwd naar wat we doen of hoe we werken?

Ons werk

De afgelopen jaren hebben we een uniek portfolio opgebouwd van projecten en transities. Al deze ervaringen zetten we effectief in bij nieuwe opgaven.

Begeleiden Bouwteam rioolrenovatie Moleneind

Bouwteamleider bij een aannemer voor het ontwerp, voorbereiding en realisatie van een rioolvervanging inclusief persleiding en aanbrengen van een stalen kering.

Ontwikkeling woongebied Valkenhorst
Woongebied valkenhorst

Het uitwerken van de kaders voor de ontwikkeling en het (toekomstig) beheer van het openbaar gebied en (ondergrondse) hoofdstructuur in woongebied Valkenhorst.

Bouwteam Gebiedsontwikkeling Woon- zorgpark Rosenburg
bouw- en woonrijp maken bouwteam Rosenburg

Het als bouwteamleider van de aannemer verzorgen van ontwerp voorbereiding en realisatie voor het bouw- en woonrijp maken van bouwblokken voor 150 appartementen.

Contractmanagement Groot Onderhoud Noord-Nederland West
Groot onderhoud rijkswegen en kunstwerken op basis van UAV GC 2005.

Het verzorgen van het project- en contractmanagement voor het groot onderhoud aan snelwegen en kunstwerken in Noord-Nederland op basis van UAV GC 2005.

BOUWTEAM Capaciteitsuitbreiding electriciteitsnet

Het in de tenderfase uitwerken van een onderscheidende bouwteamaanpak voor een aannemerscombinatie. Dit op basis van hun werkprocessen en managementsystemen

Raamovereenkomsten multi-disciplinair werken water en elektra

Voor een aannemer zijn in de tenderfase voor 2 raamovereenkomsten voor de kwaliteit engineering, voorbereiding en uitvoering. Water en elektriciteit.

Ontwikkelen en exploiteren van bedrijfsverzamelgebouwen

Het omtoveren van lege kantoren tot bloeiende bedrijfsverzamelgebouwen volgens het in eigen beheer ontwikkelde concept Everywhere For You.

Ontwikkelen kantoor met bedrijfshal in Vianen

Het organiseren van een sterk bouwteam om na een mislukte aanbesteding het kantoor met bedrijfshal alsnog binnen scope, tijd en geld te ontwikkelen en te realiseren.

Herontwikkeling kantoorlocatie tot foodcourt in Gouda

In bouwteam voorbereiden en (laten) uitvoeren van het bouw- en woonrijp maken van de locatie. Dit voor de ontwikkeling van een KFC en Beren restaurant. 

Contractmanagement Vergroten opstelcapaciteit Metro Amsterdam

Het verzorgen van het contractmanagement en projectbeheersing voor het uitbreiden van 3 opstelterreinen inclusief bijkomende voorzieningen in Amsterdam

Aanbesteding ingenieursdiensten project afsluitdijk

Het opstellen van contract- en aanbestedingsdocumenten, het begeleiden van de aanbesteding en inregelen van de contractbeheersing op basis van SCB. 

Project- en Contractmanagement N241-herinrichting Langereis

Het voorbereiden en aanbesteden van een UAV GC 2005 contract inclusief inpassingsplansprocedure, het verleggen van kabels en leiding en grondverwerving. 

Projectmanagement realisatie provinciale infrastructuur

Het integraal voorbereiden, aanbesteden en (laten) uitvoeren van diverse projecten ten behoeve van het verbeteren en onderhouden van provinciale infrastructuur.

Transitie naar integraal beheer van de openbare ruimte

Invulling geven van de organisatorische ontwikkeling en positionering van integraal beheer en risicogestuurd Asset Management binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het begeleiden van tenders en opstellen EMVI-documenten

Het uitvoeren contractanalyses, uitwerken van de strategie en EMVI-maatregelen voor het verwerven van prestatiecontracten, raamovereenkomsten en bouwteams.

Ontwikkeling modulair en circulair inbouwpakket voor appartementen

Ontwikkeling van een slim modulair en circulair plug en play inbouwpakket voor het renoveren en/ of transformeren van gebouwen tot een duurzame woonomgeving.

Diensten

Kern van de dienstverlening is activerend leiderschap, het maken van grondige analyses en het uitbrengen van waardevolle adviezen. We handelen scherp, pragmatisch en oplossingsgericht, en gebruiken slimme software om datagedreven te werken. Zo zetten we projecten en transities om in concrete realiteit!

We geven daadkrachtig leiding aan het opstarten, ontwikkelen en realiseren van opgaven op het gebied van infrastructuur, de openbare ruimte, ontwikkellocaties of circulariteit. Kern van onze aanpak is dat we op basis van de inhoud mensen, organisaties en processen in beweging brengen.

We stippelen een logische route uit om doelen en resultaten te behalen. Het proces is efficient georganiseerd en verloopt beheerst. Mensen zitten in hun kracht en vormen samen een hecht team. Met als resultaat dat we uw ambities, initiatieven of plannen daadwerkelijk omzetten in realiteit.

Leiding geven & samenwerken 
 • Effectief samenwerken in bouwteams en maatschappelijke transities.
 • Multidisciplinaire projecten tot een integraal geheel smeden.
 • Tempo maken in planontwikkeling door integraal te verbinden.
Uitvoeren van Interventies 
 • Vastgelopen projecten of transities weer "in control" brengen.
 • Ontevreden (project)teams weer werkplezier en comfort geven.

Een sterk concept ontwikkelt zich door een idee, initiatief of plan om te zetten in haalbare realiteit. Bij een sterk concept zijn de aspecten (investerings)kosten, prestatie, tijd, risico en omgeving optimaal in balans. Op basis van een uitvoerige data-analyse, verfrissende strategieën en realistische scenario's creëren we die balans.

We gaan systematisch te werk volgens de lifecycle (ISO 55000) en het principe van Total cost of Ownership (TCO). Risico’s beoordelen we volgens de rismanmethode. En de omgeving brengen we in kaart op basis van een krachtenveldanalyse en macro-economische analyse volgens de DESTEP-methode. Voor het berekenen van de (investerings)kosten hanteren we de methodiek(en) van de SSK en NEN 2699.

Concepten ontwikkelen 
 • Het uitwerken van een business case met sluitende stichtings-kostenopzet voor het ontwikkelen van veerkrachtige locaties.
 • Investeringsopties voor een duurzaam wegennetwerk onderzoeken en waarderen.
 • Het in beeld brengen en afwegen van de kosten, baten en risico's van klimaatadaptie.
 • Het gebruik van modulaire bouwmethoden of circulaire toepassingen beoordelen.
Concepten Beheren
 • Het maken van cashflowprognoses voor project-, grond- of gebiedsexploitaties op basis van rolling forecasts.
 • Evalueren, herijken en optimaliseren van staande concepten.

Eisen, voorwaarden en afspraken zetten we eenduidig om in begrijpbare contracten. Contracten bewaken we door afwijkingen, wijzigingen of issues op basis van accurate dossiers voortvarend af te handelen. Bij geschillen wenden we juridische procedures af met oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.

Verder zijn we als geen ander thuis in de juridische, administratieve en technische voorwaarden die gelden in vastgoed, bouw en infrastructuur:

 • Praktische toepassen van UAV GC 2005, modelcontract bouwteam, FIDIC, UAV 2012 en ROZ-huurcontracten.
 • Commercieel contractenrecht en bijzondere overeenkomsten.
 • Methodiek van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
 • Functioneel specificeren van eisen.
Contractvorming 
 • Opstellen en sluiten van overeenkomsten voor infrastructuurprojecten en ontwikkellocaties.
 • Het begeleiden van inkoop- en aanbestedingsprocedures.
 • Juridische voorwaarden vervatten in praktische afspraken.
 • Begeleiden van tenders en het (laten) samenstellen van winnende EMVI-documenten.
Contractbeheersing 
 • Het beheren van afwijkingen en afwikkelen van contractwijzigingen.
 • Het effectief voorkomen of oplossen van juridische geschillen.
 • Inrichten en begeleiden van externe kwaliteitsborging.

Procedures, besluitvorming en raakvlakken spelen bij ieder project en transitie een rol. We zijn vertrouwd met de inhoudelijke spelregels van ruimtelijke procedures, participatie en (politieke) besluitvorming. Dit om te zorgen dat wijzigingen van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) of vergunningaanvragen voldoen aan de nieuwe omgevingswet.

Raakvlakken ontstaan door de interactie tussen fysieke functies. Het effectief oplossen en beheersen van conflicten en uitdagingen die ontstaan in de ondergrond is onze kracht. Hiervoor laten we onderzoeken uitvoeren, technische ontwerp optimalisaties doorvoeren of maken we specifieke afspraken met stakeholders. 

Procedures begeleiden 
 • Inhoudelijke afstemmen van de voorwaarden voor ruimtelijke procedures of vergunningen.
 • Het begeleiden van wijzigingen in het omgevingsplan en doen van een geslaagde aanvraag voor een omgevingsvergunning.
 • Het uitvoeren van een plankostenscan en sluiten van anterieure overeenkomsten
Raakvlakken beheersen 
 • Afspraken maken met nutsbedrijven over de aanleg en/ of vernieuwing van ondergrondse infrastructuur.
 • Onzekerheden ten aanzien van de milieuhygienische en geotechnische staat van de ondergrond beheersbaar maken.

Bouwteams

Effectief samenwerken op basis van vertrouwen, kennis en kunde.

Aannemers

Samen technisch en organisatorisch uitdagende projecten realiseren.

Projectontwikkelaars

De waarde van het vastgoed of ontwikkellocaties samen maximaliseren.

Ingenieurs & adviseurs

 Techisch ingewikkelde opgaven of inhoudelijke vragen samen oplossen.

Advocaten & juristen

Juridische geschillen tussen partijen samen voorkomen of effectief oplossen.

Beheerorganisaties

De openbare ruimte of vastgoed samen kwalitatief op peil brengen of houden.

Voor wie

Wij zijn een ondernemende, gedreven en betrokken partner met een sterk netwerk. Scherp zijn op de inhoud en zorgvuldig in uitvoering, Dat maakt ons samen sterk. Zo creëren we samen effectieve oplossingen voor het laten slagen van projecten en transities. 

Over 

 • Ons profiel

 VIA CERTE is in 2011 opgericht. Projecten en maatschappelijke transities samen laten slagen! Dat is onze drijfveer en daar ligt onze kracht. We geven daar invulling aan vanuit onze vier kernwaarden. Zo maken we het verschil en creëren we impact voor infrastructuur, de openbare ruimte, ontwikkellocaties en circulariteit.

Remco Pouwels is de grondlegger van VIACERTE. Hij is een betrokken, gedreven en deskundig professional met een sterke ondernemersgeest. Sinds 2003 heeft hij veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling en realisatie van infrastructuur en (vastgoed)locaties, het exploiteren van commercieel vastgoed, en het succesvol opstarten van nieuwe initiatieven.

 • Onze waarden
Zekerheid

Een stabiele koers varen door onzekerheden beheersbaar te maken.

Vindingrijk

Creatief in het praktisch oplossen van lastige problemen en tegenstellingen.

Samen

Een sterk team vormen met alle betrokkenen, zowel intern als extern.

Deskundig

Resultaat door een optimale inzet van beschikbare kennis, ervaring en feiten.